Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิดีโอแนะนำสถานที่ทำงาน

ชื่อ นางสาวรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์

สถานที่ทำงาน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (เลขานุการ)

 

บรรยากาศในการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

บรรยากาศที่ส่งเสริมความสนใจ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกอีกทังยังันช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพที่สุด

*********************************************************

 

เว็บไซต์นางสาวรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์ จัดทำขึ้นสำหรับการประกอบการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้รุ่นที่ 13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอน นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
Free Web Hosting